شرکت تهران آسای به عنوان نماینده رسمی دایکین در ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان حضور بعمل آورد