شرکت تهران آسای به عنوان نماینده رسمی دایکین در ایران در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی حضور بعمل آورد.