اخذ نمایندگی محصولات آب سرد (AP) و چند پانله (VRV) دایکین ژاپن